Themadag: Slootvegetaties - wat zijn de sturende factoren?

Datum: Donderdag 25 mei 2000
Plaats: Van Steenisgebouw, Einsteinweg 2, Leiden
Kosten: Voor leden NVE 20,-, voor niet-leden 25,-. Hierbij zijn kosten voor koffie, thee, samenvattingen en eeneenvoudige lunch inbegrepen. Te voldoen op de dag zelf

Sloten horen bij het Nederlandse landschap. Het totale aantal kilometers is groot.  Ze zijn smal en ondiep enmatig tot zeer voedselrijk. Als gevolg van hun functie als aan- en afvoerroute van water, worden ze meestalregelmatig geschoond. Dit leidt er toe dat slootvegetaties veelal een vrij korte ontwikkeling doormaken enpermanent in een pionierssituatie verkeren. Daardoor zijn ze een geschikt milieu voor waterplanten. Als gevolgvan de ligging in landbouwgebieden en hun agrarische functies, worden sloten blootgesteld aan diverseinvloeden, vaak in combinatie. Belangrijke invloeden zijn de belasting met voedingsstoffen enbestrijdingsmiddelen, verdroging en inlaat van gebiedsvreemd water als gevolg van het waterkwantiteitsbeheer,en het schoningsbeheer. Deze grijpen in op onder meer trofiestatus, watertype (macro-ionen), toxische stoffen enbodemsamenstelling. Laatstgenoemde factoren bepalen in sterke mate òf en welke waterplantenvegetaties ervoorkomen.  Op de themadag zal nader ingegaan worden op deze sturende factoren voor slootvegetaties.

Programma:

    9.30    Ontvangst met koffie
    10.15    Nico Jonker (Adviseur Natuurvereniging Waterland): Heldere doelen voor troebele sloten. Het  project‘Levende boerensloten' in Waterland.
    10.45    Martin Witteveldt (Het Noord-Hollands Landschap): Natuurherstel in sloten: regen als bondgenoot.
    11.15    Korte koffiepauze
    11.30    Fons Smolders (KUN): Abiotische en biotische randvoorwaarden voor vitale Krabbescheer (Stratiotes aloides) vegetaties.
    12.00    Wim Twisk (Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden): Individuele maatregelen voor individuele boeren.
    12.30    Lunch en posterpresentaties
    14.00    Peter Hesen (KIWA): Hoe sturen we kroosdekken (weg) ?
    14.30    Gon Eugelink (Provincie Noord-Brabant): Vegetatieontwikkeling gestuurd door nutriënten ?!
    15.00    Jan Janse (RIVM): Modellering van de omslag tussen ondergedoken vegetatie en kroos in sloten.
    15.30    Thee
    16.00    Discussie naar aanleiding van stellingen
    16.30    Afsluiting

Lezingen, posters en samenvattingen

Naast de lezingen zal er ruim de gelegenheid zijn voor ontmoetingen en discussie bij posters die een relatie hebben met het thema. Samenvattingen van de lezingen en posters zullen in een bundel op de dag zelf worden uitgereikt; na de dag zullen ze ook op het internet worden geplaatst.

Deelnemers worden uitdrukkelijk uitgenodigd een poster over zijn/haar werk met een relatie tot het thema te presenteren! Wel graag even aanmelden.

Bereikbaarheid

Het Van Steenisgebouw is per openbaar vervoer te bereiken: vanaf NS station Leiden te voet in ca. 15 min. of per bus, lijn 43 (Den Haag, halte Universiteitsterrein), lijn 32 (Katwijk, halte Verbeekstraat) of lijn 14 (Zuid-west, halte Cruquiuslaan).

Opgave

Aanmelden (ook posters) is mogelijk tot 17 mei:
1.    via internet: http://home.wxs.nl/~necov/wop.html
2.    per e-mail aan Roelf Pot: roelfpot@wxs.nl
3.    per post aan Roelf Pot, Pandijk 2, 7861 TE Oosterhesselen

Informatie

Eventueel nadere informatie kan worden gegeven door Gertie Arts (e-mail: g.h.p.arts@alterra.wag-ur.nl; tel. 0317-478736)