Volledig bericht:

(May 27, 2011) Studiemiddag: Natuurbehoud en beheer: bieden oplossingen voor de problemen van gisteren soelaas voor de vragen van morgen ? Het jaar 2011 is voor de Nederlandse natuurbescherming onrustig begonnen met o.a. ‘herijking’ van de EHS en bezuinigingen op aankoop van grond voor natuurontwikkeling en beheerssubsidies. Daarom wordt op deze studiemiddag de aandacht gericht op de vraag: bieden oplossingen voor de problemen van gisteren soelaas voor de vragen van morgen? Welke aanpak is er in het verleden geweest? En kunnen die oplossingen ons helpen bij het oplossen van de huidige problemen? Er zijn drie inleidingen op dit thema. Eerst zal Peter Koomen spreken over de biodiversiteit. Vervolgens laat Edo Knegtering de resultaten van zijn promotiewerk zien: welke neiging heeft de overheid bij het beschermen van in het wild levende diersoorten in ons land, en wel in relatie tot kenmerken van die soorten? Wat zijn de voor- en nadelen van dergelijke neigingen, bezien vanuit de wens om biodiversiteit in brede zin te behouden? Zijn er alternatieve benaderingen? Na de pauze gaat Marijke Drees in op de aanpak van het natuurbeheer (intensief beheer versus natuurlijke processen) in de afgelopen 30 jaar. Heeft die aanpak ook de beoogde oplossingen gebracht? En moeten we die in de toekomst ook hanteren? Als laatste zal Niels Schotsman ons meenemen op een reis door Fryslân gericht op de doelen van ecosysteembehoud. Hij richt zich op de vraag of we wel moeten doorgaan met ons te richten op die prachtige ecosystemen uit het verleden en wat dan eventueel een alternatief kan zijn. Alle vier de inleiders hebben vele jaren moeten handelen en nadenken over het natuurbeleid en –beheer in Nederland. Daarom verwachten de organisatoren, dat dit een bijeenkomst zal worden die tot gezond nadenken stemt zonder in een scala van geharnaste standpunten te vervallen.

Deze studiemiddag wordt georganiseerd als samenwerkingsverband tussen het Biologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy, de Fryske Feriening foar Fjildbiology en het Natuurmuseum Fryslân. De voertaal zal deze keer vooral Nederlands zijn. Deze samenwerking willen we de komende tijd vaker gestalte geven. Mocht het bevallen, dan gaan we er mee door. Deze keer zijn we te gast in het Frysk Natuurmuseum.
Natuurbehoud en beheer: bieden oplossingen voor de problemen van gisteren soelaas voor de vragen van morgen?
Vrijdagmiddag 27 mei 2011
Frysk Natuurmuseum Schoenmakersperk 2 Leeuwarden

13.00 Zaal open
13.30 Welkom - Meinte Engelmoer

13.35 Peter Koomen (Natuurmuseum Fryslân) – Biodiversiteit.
14.10 Edo Knegtering (Rijksuniversiteit Groningen) – Kenmerken van soorten en hun maatschappelijke bescherming.

14.45
pauze

15.15 Marijke Drees (Rijksuniversiteit Groningen) – Natuurbeheer en natuurontwikkeling van verleden naar toekomst.
15.50 Niels Schotsman (Provincie Fryslân) – Bieden de huidige doelen gericht op behoud en ontwikkeling van de Friese ecosystemen een garantie voor de toekomst?

16.25
Discussie
17.00 Sluiting