Volledig bericht:

(April 25, 2016) NecoV symposium 'PASsende maatregelen tegen stikstofeffecten' Necov Activity logo Kennis en onderzoek over maatregelen die de negatieve effecten van stikstof voorkomen of remediëren.

NecoV symposium, 25 & 26 april 2016, Hof Van Liere, Prinsstraat 13b, 2000 Antwerpen, Universiteit Antwerpen (1,2 km wandelafstand Centraal Station Antwerpen)

Organisatie: Annette Bisseling (NecoV), Geert De Blust (INBO), Rudy van Diggelen (UAntwerpen), Maurice Hoffmann (INBO, NecoV)

NecoV organiseert samen met de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een symposium over PAS en alle beheerfacetten van het N verhaal en de Natura2000 doelstellingen.
In Nederland en Vlaanderen wordt op dit ogenblik het PAS-beleid (programmatische aanpak stikstof) in praktijk gebracht. Van het gericht beheren en herstellen van habitattypes en soorten die te lijden hebben van excessieve stikstofconcentraties in hun milieu, wordt veel verwacht. Daarvoor wordt beroep gedaan op bestaande ecologische kennis over de effecten van hoge stikstofgehalten op organismen en de manier waarop beheer- en herstelmaatregelen daarop ingrijpen.
Het opbouwen van kennis en het kritisch toetsen van praktijkervaringen stopt echter nooit. Het vergroten en versterken van de ‘evidence-base’, het analyseren van de beleidsvragen en de respons die hierop gegeven kan worden vanuit het ecologisch onderzoek, de accuraatheid van modellen, het onderzoek aan het totale ecosysteem in relatie tot stikstof, de nieuwe strategieën voor herstel van habitat en duurzame populaties; kortom al het toegepast ecologisch onderzoek dat ons meer inzicht geeft over de complexe relaties tussen stikstof en de andere elementen van een ecosysteem, komen aan bod.
Ook via N-emissie onderdrukkende maatregelen in landbouw en verkeer kan veel gerealiseerd worden. Het geheel kaderen in een juridische en economische context zal verder moeten helpen bij het realiseren van de N-reductie en/of N-remediëring.
Kortom, een symposium dat relevant is voor zowel onderzoekers als beheerders, en al wie van ver of dichtbij betrokken is bij het PAS-gebeuren in administratie, praktijk en wetenschap.
Binnenkort geven we meer informatie over dit NecoV symposium met meer details over registratie en deelname. We nodigen alvast iedereen uit om voordrachten en posters voor te bereiden die aansluiten bij het programma dat we binnenkort zullen verspreiden. Er zal plaats zijn voor seriële sessies over PAS zelf, over beheermaatregelen op landschaps- en standplaatsniveau, over emissie-reducerende maatregelen, over het beschikbare modelinstrumentarium om N-emissie en -immissie in kaart te brengen, over juridische aspecten, over economische aspecten, en over prioriteringen van natuurbescherming in functie van de ruimtelijke (N-) context in Nederland en Vlaanderen.

Maandag 25 april 2016:
12.00 – 13.00 uur ontvangst
13.00 uur - 17.40 uur programma, aansluitend receptie

Sessie 1: N-problematiek en PAS-strategie
Jan Verheeke (MINA-raad), voorzitter
Jan-Willem Erisman (Louis Bolk Instituut) - Stikstof, teveel van het goede.
Danny Van de Bossche (Agentschap Natuur en Bos, regiebureau PAS) - PAS in Vlaanderen.
Esther Rensink (Beleidsmedewerkster Programmatische Aanpak Stikstof) - PAS in Nederland.
Elisabeth Schmid (Sachverständigenrat für Umweltfragen) - The Nitrogen Problem in Germany
Franci Vanweert (Lievense CSO) - PAS implementatie in Nederland


Sessie 2: gePASt beheer op landschapsniveau
Rudy van Diggelen (UAntwerpen), voorzitter
Geert De Blust (INBO) -Gepast beheer op landschapsniveau.
Ab Grootjans (RuG) - Ecohydrologische aspecten van beheer op landschapsniveau.
Roland Bobbink (B-ware) - N-depositie en afname biodiversiteit: een gePASeerd station ?
Francisca Sival (Sival Advies & Onderzoek), Ineke Nusselder (provincie Gelderland) en Romke Postma (NMI) - Uitmijnen: een bodemvriendelijke manier om bodems te verschralen.
Karen Wuyst (UAntwerpen) - De impact van bosrandstructuur en –samenstelling op bosrandeffecten van N-depositie.

Maurice Hoffmann (NecoV, INBO) - toekomstige activiteiten NecoV

Dinsdag 26 april 2016:
8.30 – 9.00 uur ontvangst
13.10 – 14.10 lunch
9.00 – 16.30 uur programma

Sessie 3: Emissie reducerende maatregelen en modelinstrumenten
Peter Demeyer (ILVO) voorzitter
Philippe Van Overbeke (ILVO) - Onderzoek naar vernieuwende emissie meet- en reductietechnieken voor de Vlaamse rundveehouderij.
Bo Van den Bril & David Roet (VMM) - Meten en modelleren: vaststellingen en toekomstperspectief.
Nadia Mensink, Peter Van den bossche (Witteveen & Bos, Belgium) -Ontwikkeling van een emissiemodel voor scheepsactiviteiten in de Haven van Antwerpen
Hans Erbrink (Erbrink Stacks Consult) - Modelmatige vaststelling van de depositiebijdrage en de betekenis van deze vaststelling.
Hans Kros (WUR) - Modelstudie naar de effecten van bron-
gerichte landbouwmaatregelen op de N depositie in Natura 2000 gebieden.

Sessie 4: Juridische en economische aspecten
Hendrik Schoukens (UGent), voorzitter
Jeroen Buysse en David De Pue (UGent) -Welk beleid kan ecologische randvoorwaarden economisch haalbaar maken?
Hendrik Schoukens (UGent) - De juridische aspecten van PAS Vlaanderen
in een maatschappelijke context
Hans van Grinsven (Planbureau leefomgeving) - Het prijskaartje van
stikstofvervuiling; ervaringen uit de European Nitrogen Assessment
Ralph Frins (Witteveen & Bos, RU Nijmegen) - De ins en outs van de Nederlandse PAS. Natuurbeschermingsrecht voor gevorderden.

Sessie 5: gePASt beheer op standplaatsniveau
Maurice Hoffmann(INBO) voorzitter
Rudy van Diggelen (UAntwerpen), Arrie van der Bij (UA), Leo Norda (UA) en Camiel Aggenbach (KWR) - Mitigatie van overtollige stikstof: een zaak van PASsen en meten?
André Jansen (Bosgroepen) - Beheer op standplaatsniveau: een pas op de plaats.
Luc De Keersmaeker, Arno Thomaes & Kris Vandekerkhove (INBO) - PAS herstelbeheer in bossen: is dood hout een bron van vermesting of een buffer tegen verzuring?.
Fons Smolders (B-ware) - Stikstofproblemen in het aquatisch milieu.
Marijn Nijssen, Joost Vogels en Henk Siepel (Stichting Bargerveen, RU Nijmegen) - Effecten van N-depositie op fauna: simpel probleem, complexe gevolgen.
Michiel Wallis de Vries (Vlinderstichting) - Een biotische indicator voor de
effecten van stikstofdepositie op basis van trends in vlindergemeenschappen.

2 dagen € 110,00 / 25 april € 50,00 / 26 april € 70,00

NecoV-leden krijgen 10% korting.

(2 dagen € 99,00 / 25/4 € 45,00 / 26/4 € 63,00 )


Betaling vóór 20 april 2016
op bankrekeningnummer: IBAN: NL13 INGB 0008 1226 63
t.n.v. Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie -NecoV-, te Elst (Gld).

Uw reservering is definitief als de betaling bij ons binnen is.

Voor meer informatie:
Annette Bisseling Tel.: 0481-372679 of 0031 481372679
Email: necov@planet.nl
Website: www.necov.org